Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Publications
Home >> Research >> Outputs >> Publications
Development of “CLAN” Nanomedicine for Nucleic Acid Therapeutics

Article

Development of “CLAN” Nanomedicine for Nucleic Acid Therapeutics

Journal

Small

First Author

Congfei Xu

Corresponding Author

Xianzhu Yang, Jun Wang

IF

9.598

GDL Member

Xianzhu Yang, Jun Wang

Released Time

2019, 3