Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Publications
Home >> Research >> Outputs >> Publications
Ascorbic acid facilitates neural regeneration after sciatic nerve crush injury

Article

Ascorbic acid facilitates neural regeneration after sciatic nerve crush injury

Journal

Front Cell Neurosci

First Author

Li Lixia, Li Yuanyuan, Fan Zhihao

Corresponding Author

Guo Jiasong

IF

4

GDL Member

Jiasong Guo, Lixia Li, Xianghai Wang, Xiaofang Hu

Released Time

2019, 3