Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Publications
Home >> Research >> Outputs >> Publications
Hemi-methylated CpG sites connect Dnmt1-knockdown- and Tet1-induced DNA demethylation during somatic cell reprogramming

Article

Hemi-methylated CpG sites connect Dnmt1-knockdown- and Tet1-induced DNA demethylation during somatic cell reprogramming

Journal

Cell Dis

First Author

He Songwei, Wang Fuhui, Zhang Yixin

Corresponding Author

Sun Hao, Zheng Hui

IF

4

GDL Member

Fu Hui Wang, Jin Long Chen, Li Ning Liao, Yuan Li, Meng Dan Zhang, Xiao Yang, Dajiang Qin, Hao sun

Released Time

2019, 2