Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Publications
Home >> Research >> Outputs >> Publications
Early Forebrain Neurons and Scaffold Fibers in Human Embryos

Title

Early Forebrain Neurons and Scaffold Fibers in Human Embryos

Journal

Cereb Cortex

First Author

Jingwen Qin;Meizhi Wang;Tianyun Zhao

Corresponding Author

Libing Zhou

Impact Factor

5.437

GDL Member

Libing Zhou

Released Time

2019, July