Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Guangzhou Regenerative Medicine and Health Guangdong Laboratory (GRMH-GDL)
Publications
Home >> Research >> Outputs >> Publications
Tracing the first hematopoietic stem cell generation in human embryo by single-cell RNA sequencing

Title

Tracing the first hematopoietic stem cell generation in human embryo by single-cell RNA sequencing

Journal

Cell Research

First Author

Yang Zeng; Jian He; Zhijie Bai;Zongcheng Li

Corresponding Author

Yu Lan; Bing Liu

Impact Factor

17.848

GDL Member

Yu Lan; Bing Liu

Released Time

2019, September